Samtykke - optagelse på Efterskolen Helle

*Jf. Datatilsynets vejledning om samtykke af september 2019 afhænger det af en konkret modenhedsvurdering om et barn, der er fyldt 15 år, selv kan give samtykke. Hvis barnet ikke har den tilstrækkelige modenhed, bør samtykket i stedet kun indhentes fra forældremyndighedsindehaver

Er eleven under 18 år eller under værgemål skal nedenstående felter udfyldes

Forældremyndighedsindehavere/værge – ved fælles forældremyndighed, skal begge udfylde

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af opholdet på Efterskolen Helle samt ophold på Efterskolen Helle, foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse, at de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger, artikel 10 straffeattester og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger.

Med din underskrift giver du dit samtykke, i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 pkt. a, samt artikel 9. stk. 2 pkt. a l, at vi kan behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Efterskolen Helles forpligtelser i forhold til dit ophold. Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske hvis Efterskolen Helle er forpligtet her l i henhold l særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser Efterskolen Helle har i forhold til dit ophold og din behandling.

Indhentning/videregivelse af oplysninger/ tilladelse vil i den forbindelse være til:

Når formålet med videregivelsen er at fremme din databehandling på Efterskolen Helle
Videregivelse af dine personoplysninger udover hvad der er beskrevet ovenfor og godkendt, af dig vil kræve et nyt konkret samtykke.
Vi vil løbende slette personoplysninger, som ikke er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold l dit ophold.
Ellers sletter er vi personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler der gælder i Danmark.
Hvis vi af en eller anden grund må opbevare personoplysninger ud over forældelsesfristen, vil vi informere dig om det.
Billeder sletter vi ikke.
Du kan l enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en mail på kontor@efterskolenhelle.dk med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, må du regne med at det vil betyde, at dit ophold på Efterskolen Helle evt. skal bringes l ophør da vi muligvis ikke vil kunne leve op til vores forpligtelser som skoletilbud

Information vedr. køb af iPad Efterskolen Helle

Såfremt I ønsker at købe en iPad til brug i skoleåret, beder vi jer svare ja, så vi har overblik over hvor mange iPads der skal købes hjem til skolestart.

Elevens navn påføres kontrakten og forældrene underskriver.

I tilkendegiver ved jeres underskrift, at I ønsker at købe en iPad incl. forsikring, men kontrakten er først gældende når vi har modtaget indbetalingen på kr. 2.000,00. Herefter vil eleven få udleveret sin iPad.

Såfremt Ipad’en skal være klar til skolestart, bedes den betalt hurtigst muligt, og senest den 1. juli 2022. Skolens konto i Nordea 2690 – 5700 13 16 14, elevens navn skal påføres ved betaling.

Når Ipad’en udleveres til eleven, noterer skolen serienr.

Eleven får udleveret den nyestemodel af Apples iPad.

Ønsker I ikke at købe en iPad svarer i nej og så stiller skolen iPad til rådighed for eleven til undervisningsbrug. IPad’en afleveres efter undervisning, og kan således ikke benyttes i fritiden og tages med hjem på weekends.

Såfremt I har spørgsmål vedr. ipad, kontakt venligst Mads Hestbæk på tlf. 86384466 eller på mail: mads.hestbaek@efterskolenhelle.dk

Kontrakt vedr. køb af iPad Efterskolen Helle

Indbetaler til Efterskolen Helle kr. 2.000,00 på kontonummer 2690 5700 13 16 14 og køber dermed iPad incl. forsikring med brugsret i fritiden på Efterskolen Helle samt i forbindelse med hjemrejse i weekends og ferier i løbet af skoleåret 2022-23.

Efterskolen Helle betinger sig, at iPad’en til enhver tid er til rådighed og fuldt ud funktionsdygtig i forbindelse med undervisning på skolen. Tages iPad’en med hjem i løbet af skoleåret, har elev og forældre det fulde ansvare og erstatningsansvar herfor.

Efterskolen Helle installerer de apps, der fra skolens side vurderes nødvendige i undervisningssammenhænge på skolen, og betaler eventuelle udgifter forbundet hermed. Tilgangen til disse undervisningsapps er en forudsætning for at deltage i undervisningen på skolen og kan ikke fravælges og må ikke slettes af eleven. Eleven må i samråd med forældre installere apps til brug i fritiden. Efterskolen Helle har intet ansvar hverken pædagogisk eller økonomisk herfor.

Ved skoleårets afslutning er iPad’en elevens ejendom. Afbryder eleven sit ophold på Efterskolen Helle før indeværende skoleårs afslutning, skal der betales for de resterende måneder af skoleåret med kr. 200,00 pr måned. Såfremt eleven afleverer iPad’en, vil der blive tilbagebetalt kr. 200 i det antal måneder eleven har fået på efterskolen, såfremt iPad’en afleveres ubeskadiget med lader og cover.

Vælger eleven at fortsætte på Efterskolen Helle det efterfølgende skoleår, vil indbetalingen på kr. 2000,00 blive tilbagebetalt til forældre/værge ved afslutningen af skoleåret 2023-24.

Tysk som fremmedsprog

Efterskolen Helle tilbyder Tysk som andet fremmedsprog.

Det er muligt at fravælge Tysk som fag, hvis elevens forudsætninger af faglige eller trivselsmæssige årsager ikke er til det.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan medføre, at du/eleven ikke kan fortsætte som elev på skolen, hvis vi fx ikke må behandle oplysninger om dit helbred eller behov for faglig støtte, mv.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Indlæser vent venligst