EFTERSKOLEN HELLE SKOLEKONTRAKT

Elevoplysninger

Kontrakten udarbejdes og underskrives i to eksemplarer, hvoraf forældre/værge beholder det ene eksemplar, og det andet eksemplar beror på skolen. Efterskolen Helle er et alment skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen bygger på praktiske og kreative værksteder i den Grundtvig/Koldske skoletanke.

Du/I bedes udfylde nedenstående formular. Ved at tilføje email adresse og CPR nummer sendes den udfyldte formular til alle underskrivere.

Et billede oploades af eleven, men dette er ikke påkrævet. Billedet af eleven må max være i størrelsen 600x600

Filer der er uploadet indtil nu:

*Jf. Datatilsynets vejledning om samtykke af september 2019 afhænger det af en konkret modenhedsvurdering om et barn, der er fyldt 15 år, selv kan give samtykke. Hvis barnet ikke har den tilstrækkelige modenhed, bør samtykket i stedet kun indhentes fra forældremyndighedsindehaver.

Ovenstående Elev er optaget på Efterskolen Helle i det valgte skoleår.

Forældremyndighed og bopæl


Sagsbehandler

Ved digital underskrift gives tilladelse til at Efterskolen Helle må tage kontakt til sagsbehandler, om nødvendig.

PPR-psykolog

Ved digital underskrift gives tilladelse til at Efterskolen Helle må tage kontakt til PPR-psykolog, om nødvendig.

KUI/UU vejleder

Ved digital underskrift gives tilladelse til at Efterskolen Helle må tage kontakt til KUI/UU vejleder, om nødvendig.

Vedhæft eventuelle dokumenter fra PPR psykolog, KUI/UU-vejleder og sagsbehandler.

Filer der er uploadet indtil nu:

Betalinger


Elevbetalingen udgør kr. 2.550,00 pr. uge i 42 uger i skoleåret 2022/2023, hvilket bliver i alt kr. 107.100,00 samt kr. 2.500 i indmeldelsesgebyr. I disse beløb er inkluderet alle udgifter til nødvendige materialer, studieture, skoletøj, skolefoto, bøger mm. Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Den statslige elevstøtte er husstands indkomst bestemt. Staten bruger indkomsten for 2020 for dette skoleår.Det beløb, som forældrene herefter skal betale kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end to uger ydes ingen elevstøtte.

Ud over elevbetalingen vil der blive opkrævet betaling, såfremt skolen rejser krav om erstatning for ødelagt inventar.

Alle betalinger til skolen skal ske til skolens konto i Nordea: 2690 – 5700 13 16 14, med angivelse af elevens navn.

Dog overføres lommepenge til elevbankkonto: 2690 - 5700 04 01 45, med angivelse af elevens navn.

Ved for sen indbetaling af skolepenge forpligtes forældrene til at kontakte skolen omgående med henblik på indgåelse aftale om betaling. I gentagne tilfælde har skolen ret til at ophæve kontrakten.

Når indmeldelsesgebyret er indbetalt, anses eleven for værende optaget. Såfremt eleven trækker sin indmeldelse tilbage inden skolestart, tilbagebetales indmeldelsesgebyret ikke.

Framelding, udeblivelse, opsigelse, misligholdelse


Når indmeldelsesgebyret er indbetalt, anses eleven for optaget og herefter tilbagebetales gebyret ikke.

Efterskoleopholdet kan af elev/forældre/værge varsles opsagt med 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Varslet forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør. Ved en uvarslet afbrydelse af efterskoleopholdet (omgående udmelding) anses kontrakten for misligholdt og der opkræves af skolen en afbrydelsesbetaling på 4 x ugeprisen. Ved bortvisning fra skolen betragtes kontrakten også som misligholdt, og der opkræves en afbrydelsesbetaling på 4 x ugeprisen.

En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage uden for skolens ferier, f.eks. i forbindelse med at familien skal på ferie. Såfremt eleven af hjemmet kræves fritaget for undervisning opkræver skolen en betaling på 3.000 kr. pr. uge for tabt statstilskud og statslig elevstøtte.

Forsikring


Under efterskoleopholdet skal eleven være dækket af en familieforsikring. Almindeligvis vil en elev være dækket af forældrenes familieforsikring. Forældre/værge har ansvar for at eleven er dækket af en forsikring.

Hvis eleven volder skade på andres ejendom under efterskoleforløbet, er eleven ansvarlig for erstatning af denne skade. Hvis eleven er omfattet af en familieforsikring, vil denne oftest dække omkostningerne ved en sådan skade.

Ved forsætlig voldt skade, som f.eks. hærværk dækker forsikringen ikke. Vi gør herved opmærksom på, at forældrene økonomisk hæfter for de skader eleven volder på andres ejendom i følgende tilfælde:
  • hvis eleven ikke er omfattet af en familieforsikring
  • hvis eleven har voldt forsætlig skade (hærværk)

Elevværelserne synes ved ind- og fraflytning. Skader registreres senest ved udflytning, og eleverne holdes ansvarlige for inventar, vægge, lofter, tagsten uden for vinduet. Skolen ønsker at opøve eleverne til ansvarlighed og fornuft, og vi administrerer erstatningskrav med sigte på at opnå den ønskede pædagogiske virkning. Eleverne på de enkelte værelser har et solidarisk ansvar for inventaret.

Elever har selv ansvar for at låse deres værdigenstande inde. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for bortkomne sager.

Regler, ordensregler, bortvisning, tænkepause, klagemulighed


Eleven forpligter sig til at
  • deltage i undervisningen.
  • deltage i obligatoriske aktiviteter i fritiden
  • yde sit bedste
  • overholde skolens tre regler og ordensregler

På Efterskolen Helle gælder følgende tre regler, så længe eleven opholder sig på skolen.

  1. Eleven må ikke medbringe stoffer, eller være påvirket af stoffer
  2. Eleven må ikke medbringe alkohol eller være påvirket af alkohol
  3. Eleverne må ikke have sex
Med ”ophold på skolen” menes i tidsrummet fra eleven ankommer til skolen, til de er hjemme på weekend eller ferie. Reglerne gælder altså alle skoledage, og når eleven ikke tager hjem på weekend.

Såfremt eleven overtræder en eller flere af disse regler, kontaktes forældrene omgående mhp. hjemsendelse.

Eleven kan eventuelt genoptages efter en samtale med skolens forstander. En genoptagelse beror på forstanderens skøn i det enkelte tilfælde og en samlet vurdering af elevens indsats og adfærd.

Skolen kan hjemsende eleven i en kortere periode på en såkaldt tænkepause, såfremt eleven optræder voldelig, truende, stjæler, ikke deltager i undervisningen eller i aktiviteter, ikke samarbejder med skolens ansatte, eller hvis eleven er en dårlig kammerat (mobning). Hvis eleven optræder uansvarlig og ikke viser sig efterrettelig, hjemsendes eleven også på tænkepause.

Hvis eleven optræder groft uansvarlig og udsætter andre og/eller sig selv for fare, samt ved særlig grov mobning og vold bortvises eleven øjeblikkeligt uden mulighed for at komme tilbage.

Skolen anbefaler modparten at foretage politianmeldelse og underretter selv de sociale myndigheder ved alvorlige kriminelle forhold.

Det er skolens opgave at hjælpe eleven til rette og iværksætte forskellige pædagogiske tiltag under hensyntagen til elevens vanskeligheder. Hvis elevens behov ikke understøttes af skolens pædagogik, eller hvis eleven har for massive vanskeligheder i forhold til skolens muligheder, har skolen pligt til at indlede en udslusningsprocedure med det formål at hjælpe eleven videre til et egnet undervisningstilbud hurtigst muligt. Skolen kan opsige elevpladsen med et passende varsel, også selv om det ikke lykkes at finde et alternativt tilbud. Skolen sørger for tidligt at inddrage hjemmet, Ungdommens Uddannelsesvejledning og sagsbehandler.

Skriftlige klager over skolens afgørelser rettes til formanden for skolebestyrelsen.

Vi henviser i øvrigt til oplysningspligten og rettighedsbegrebet jf. Persondataforordningens §§ 15-22 samt Efterskolen Helles persondatapolitik som fremgår af hjemmesiden.

Indlæser vent venligst