INDMELDELSESFORMULAR

Samtykke til at indhente personoplysninger ved nuværende eller tidligere skole, samt forældremyndighedsoplysning

For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Han Herred Efterskole, kan skolen have brug for at kende til elevens nuværende eller tidligere skolegang samt den støtte, som eleven evt. har fået. Han Herred Efterskole skal i den forbindelse bede om jeres samtykke til indhentning af de nævnte oplysninger. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få indsigt i oplysningerne.
Der gives hermed Han Herred Efterskole samtykke til indhentning af relevante oplysninger fra:
  • Nuværende og tidligere skole
  • Hjemkommunen

Elevoplysninger

Forældremyndighed og bopæl


1. Indmeldelsesgebyr.

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr. – som ikke tilbagebetales. Indsættes på konto 9070-4005730428. Vi sender bekræftelse på mail, når vi har modtaget blanket og gebyr.

2. Første rate a conto af skolepengene (1. april/før skolestart).

Skolepengene betales i 12 rater - 1. rate (a conto) 3.000,- kr indbetales d. 1. april - resten deles i 11 rater. 1. rate vil ikke blive tilbagebetalt, hvis man alligevel ikke ønsker at starte.

3. Afbrydelsesbetaling.

Afbrydes skoleopholdet i utide, forpligter forældrene sig til at betale 2 ugers ekstra skolepenge uden tilskud fra staten, til dækning af skolens udgifter. Denne regel gælder, uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.

4. Ferie uden for skolens ferieplan

Det henstilles til, at elever ikke bedes fri til at afholde ferie uden for skolens normale ferier. En sådan ferie betragtes fra ministeriets side som en midlertidig afbrydelse af skoleopholdet, og skolen er derfor nødt til at opkræve 3.500,- kr pr. uge til dækning af mistet statsstøtte.

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger

For at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide om eleven, lider af nogle sygdomme, har allergier, fysiske eller psykiske handicap og/eller fx har fået konstateret generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, som fx ADHD eller ordblindhed. Hvis eleven er vurderet til støtte ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), har vi også brug for at behandle disse oplysninger. Hvis eleven skal tage medicin under opholdet, har vi også brug for kunne behandle disse oplysninger. Evt. særlige forhold om helbred, herunder allergier i forhold til kost eller andet, som vi skal kende til i forbindelse med elevens start på skolen, udfyldes på interview skema.
Behandlingsgrundlag: Skolen behandler helbredsoplysninger om eleven på grundlag af persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a. I kan læse mere om, hvordan vi behandler helbredsoplysninger i vores persondatapolitik. Denne ligger på skolens hjemmeside under fanen Om Skolen – det formelle

Samtykke:
Med jeres underskrift, gives der samtykke til:
  • At skolen behandler de helbredsoplysninger om jeres barn, som der er blevet givet til skolen af jer, eller som skolen har fået af tredjepart (jf. skolens persondatapolitik), fx fra læge, PPR eller tidligere skole
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom. Vi gør dog opmærksom på, at tilbagekaldelse af samtykket kan medføre, at jeres barn ikke længere kan gå på skolen.

Samtykke til at deltage i aktiviteter der i enkelte tilfælde kan betegnes som værende farebetonet

I forbindelse med skolens tilbud i hverdage og weekender, kan vi have arrangerede aktiviteter der kræver forældretilsagn. Skolen gør opmærksom på, at skolens ansatte eller andre voksne ansvarlige (bestilt af skolen) er medarrangør af disse aktiviteter, og at fornødne forholdsregler har været taget.

Samtykke til at deltage i farebetonede aktiviteter

Med din (kun en forældreunderskrift kræves) underskrift giver du samtykke til, at dit barn må deltage i nedenstående:

Ved andre af skolen vurderet særlige farebetonede aktiviteter, vil de pågældende involveret blive kontaktet herom.

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medie

I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige sammenhænge, herunder på forskellige sociale medier. Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings- eller andet kommercielt øjemed. For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan identificeres, skal skolen have et samtykke hertil.

Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier

Med din (kun en forældreunderskrift kræves) underskrift giver du samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor jeres barn tydeligt er identificerbart, på følgende medier (sæt kryds):

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom


Denne formular udfyldes online og kontrakten underskrives med digital signatur.

Indlæser vent venligst